REGULAMIN TARGÓW DARK MARKET

1. Każdy uczestnik targów Dark Market 2016 wykupując lub otrzymując bilet akceptuje niniejszy regulamin i zobowiązuje się jednocześnie przestrzegać warunków niniejszego regulaminu.

2. Wszystkie osoby uczestniczące w targach Dark Market mają obowiązek zapoznać się, zaakceptować i przestrzegać treści niniejszego regulaminu. Niedopełnienie tego obowiązku nie może być podstawą do ewentualnych roszczeń w stosunku do organizatorów targów.

3. Osoby nie przestrzegające regulaminu mogą zostać usunięte z terenu targów Dark Market bez zwrotu kosztów biletu i ewentualnych innych kosztów. Osoby te mogą zostać również wylegitymowane.

5. Targi Dark Market odbywają się na terenie lokalu VooDoo Club przy al. Prymasa Tysiąclecia 48A (dawne ul. Bema 65) w Warszawie, w dniu 15 października 2016r.

6. Każdy uczestnik zobowiązany jest nosić bilet oraz okazać go na prośbę organizatora targów Dark Makret.

7. Osoby nie posiadające biletu/akredytacji/identyfikatora zostaną wyproszone z terenu targów.

8. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za szkody poniesione przez uczestników na terenie targów.

9. Osoby niepełnoletnie zobowiązane są przedstawić przy zakupie biletu i posiadać przez cały czas trwania eventu zgodę rodzica lub opiekuna prawnego na udział w targach wraz z jego kontaktowym numerem telefonu – dotyczy biletów VIP.

10. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy pozostawione bez opieki lub zagubione.

11. Zabronione jest wnoszenie na teren targów Dark Market broni palnej oraz przedmiotów, których posiadanie jest w wypadku danego uczestnika zabronione przez ustawę z dnia 21 maja 1999 r. o broni i amunicji. Zabronione jest wnoszenie na teren targów Dark Market materiałów wybuchowych, substancji toksycznych, cuchnących lub łatwopalnych. W przypadku innych przedmiotów niebezpiecznych uczestnik zobowiązany jest do zachowania szczególnej ostrożności i nieudostępniania ich osobom trzecim.

12. Uczestnicy targów Dark Market są zobowiązani do zachowania czystości i porządku na jego terenie.

13. Na terenie targów Dark Market spożywanie alkoholu dozwolone jest tylko w wyznaczonych miejscach – w środku lokalu VooDoo Club oraz w ogródku piwnym. Na terenie targów Dark Market obowiązuje zakaz wnoszenia i spożywania alkoholu bez zgodu organizatorów.

14. Na terenie targów Dark Market obowiązuje całkowity zakaz palenia. Palenie dozwolone  w miejscach do tego wyznaczonych (np. palarnia w lokalu, ogródek piwny).

15. Na terenie eventu obowiązuje całkowity zakaz posiadania i zażywania wszelkich środków odurzających i psychotropowych.

16. Osoby znajdujące się pod wpływem alkoholu lub innych środków odurzających lub psychotropowych mogą zostać usunięte z terenu targów Dark Market.

17. Każdy uczestnik eventu zobowiązany jest do kulturalnego zachowania i podporządkowania się decyzjom Organizatorów. W przypadku konfliktu pomiędzy uczestnikami targów organem rozstrzygającym jest Organizator Główny, a jego decyzja jest ostateczna.

18. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za szkody poczynione przez uczestników targów Dark Market. Za wszelkie szkody odpowiedzialność (w tym finansową) ponoszą sprawcy.

19. Wszystkie materiały reklamowe, których obecność na targach nie została uzgodniona z Organizatorem targów Dark Market, zostaną usunięte wraz z rozprowadzającymi je osobami. Osoby te zostaną obciążone kosztem naprawienia ewentualnych szkód powstałych w wyniku ich działania.

20. Organizator nie ponosi odpowiedzialności i nie utożsamia się z opiniami wygłaszanymi przez uczestników podczas trwania eventu.